Intrebări frecvente

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE CURSURI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE EVALUARI/EXAMINARI

INTREBARI FRECVENTE CODURI RI EXCEPTIE

INTREBARI FRECVENTE TAXE

[sus]CURSURI

1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isfin.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie pentru cel puțin 80% din durata programului de pregătire.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se plătește în contul ISF nr. RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, deschis la banca BRD sau în numerar la casieria ISF.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

 • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
 • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3zile inainte de data inceperii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se obține în termen de maxim 10 zile de la data finalizării cursului.

7. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PROMOVEZ  CURSUL POT PARTICIPA LA REEXAMINARE?

În cazul în care o persoană care a susținut examinare la finalul unui curs și nu a obținut punctajul minim poate să se înscrie la o nouă sesiune de examinare contra unei taxe de 50 lei, făra a mai participa la curs.

[sus]EVALUARI /EXAMINARI

1.UNDE SE DEPUN DOCUMENTELE PENTRU ÎNSCRIEREA LA O SESIUNE  DE EVALUARE PENTRU CALIFICARE PROFESIONALĂ,  RESPECTIV PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL INTERMEDIERII PRODUSELOR DE ASIGURARE?

Documentele de înscriere la o sesiune de evaluare vor fi depuse/transmise prin curierat la sediul ISF sau scanate și transmise pe e-mail la adresa: inscrieri@isfin.ro

2.CÂND POT FI AFLATE LOCAȚIA ȘI ORA LA CARE ESTE PROGRAMATĂ FIECARE SESIUNE DE EVALUARE?

Locația și lista participanților validați în vederea participării la o sesiune de evaluare se publică pe site-ul www.isfin.ro  în secțiunea Evaluări, cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data evaluării.

3.ÎN CÂT TIMP DE LA DATA SUSȚINERII EVALUĂRII SE VOR AFIȘA REZULTATELE?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.isfin.ro  în sectiunea  Evaluări,  în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la data susținerii evaluării.

4.CÂND POATE FI SOLICITATĂ ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE?

După afișarea rezultatelor, persoanele admise pot solicita eliberarea unei adeverințe de absolvire.Adeverința se eliberează în termen maxim de 10 zile; termenul este  calculat de la data promovării examenului. Absolventul transmite cererea de eliberare a adeverinței pe adresa: inscrieri@isfin.ro . Pentru a descărca modelul cererii de eliberare a adeverinței de absolvire click aici.   

5.CÂND SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL DE ABSOVIRE?

Certificatul de absovire va fi eliberat în termen maxim de 30 zile de la data promovării evaluării. Program pentru eliberarea certificatelor de absolvire: luni-vineri în intervalul orar 09:30-12:00.

6.ESTE POSIBIL CA CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE SĂ FIE RIDICAT DE LA ISF DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT TITULARUL?

Certificatul de absolvire poate fi ridicat de o altă persoană decât titularul sau de către furnizorul de programe educaționale în asigurări, cu care persoana în cauză a urmat cursul de pregătire profesională, în baza unei împuterniciri.

7.ÎN CE SITUAȚIE POATE FI SOLICITAT UN DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE?

Duplicatul se poate elibera la cerere în una din următoarele situații: pierdere, distrugere sau furtul certificatului de absolvire original.

8.CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNUI DUPLICAT ȘI UNDE TREBUIE DEPUSE?

Pentru eliberarea duplicatului solicitantul va depune/transmite prin poșta/prin serviciul de curierat la sediul ISF din Str.Popa Petre,  nr.24, sector 2, București următoarele documente:

 • cerere de eliberare a duplicatului precum și declarația pe propria răspundere a titularul actului privind motivul solicitării duplicatului. Pentru descărcarea cererii de eliberare a duplicatului click aici.
 • copie după cartea de identitate/buletin/pașaport;
 • copie conform cu originalul dupa certificatul de naștere/căsătorie, dacă este cazul;
 • dovada plății taxei de eliberare a duplicatului.

9.ÎN CÂT TIMP SE VA ELIBERA DUPLICATUL?  

Duplicatul va fi eliberat  în maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrarii la ISF a cererii solicitantului. Duplicatul se eliberează după aceleași criterii ca și certificatul de absolvire.

[sus]CODURI RI EXCEPTIE

 1. CINE POATE SOLICITA ALOCAREA UNUI COD RI, ÎN SITUAȚII DE EXCEPȚIE, CONFORM ART.3 ALIN 2 LIT.b)/c) ȘI ALIN.3 LIT.a) - c) DIN ORDINUL ASF NR. 9/2012 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A NORMELOR PRIVIND CALIFICAREA PROFESIONALĂ ŞI PREGĂTIREA CONTINUĂ A INTERMEDIARILOR ÎN ASIGURĂRI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, COROBORATE CU DISPOZIŢIILE ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 93/2012 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE?

În conformitate cu prevederile art.3 alin.2 lit.b)/c) și alin.3 lit.a) -cdin Ordinul menționat mai sus, sunt exceptate de la absolvirea unui program de calificare profesională următoarele categorii de persoane:

 • persoanele înregistrate în Registrul intermediarilor în asigurări, anterior datei de 1 septembrie 2011;
 • toate celalalte persoane care au avut una dintre calitățile prevăzute la art.2 din Ordin, pentru o perioadă de cel puțin 2 ani în ultimii 4 ani anteriori datei de 1 septembrie 2011, chiar dacă reglementările specifice domeniului asigurărilor nu prevedeau înregistrarea lor în Registrul intermediarilor;
 • angajații societăților de asigurare care au avut atribuții de vânzare directă a produselor de asigurare pentru o perioadă de cel puțin 2 ani în ultimii 4 ani, anteriori datei de 1 septembrie 2011, care, dupa această dată, doresc să dobândească una dintre calitățile prevăzute la art.2 din Ordin;
 • persoanele care au deținut o funcție de conducere într-o instituție de reglementare și/sau de supraveghere în domeniul financiar-bancar, ca urmare a unei hotărâri a Parlamentului României;
 • persoanele care au deținut funcția de director sau director adjunct al unei direcții de specialitate dintr-o instituție de reglementare și/sau de supraveghere în domeniul financiar-bancar;
 • persoanele care au deținut o perioadă de cel puțin 3 ani o funcție în cadrul consiliului de administrație/de supraveghere, în conducerea executivă sau directoratul unui asigurător/reasigurător.

2. CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU ALOCAREA CODULUI  RI, PENTRU SITUAȚIILE DE EXCEPȚIE PREVĂZUTE DE ORDINUL ASF NR. 9/2012 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A NORMELOR PRIVIND CALIFICAREA PROFESIONALĂ ŞI PREGĂTIREA CONTINUĂ A INTERMEDIARILOR ÎN ASIGURĂRI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, COROBORATE CU DISPOZIŢIILE ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 93/2012 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE?

În vederea solicitării codului RI, pentru situațiile de excepție prevăzute de Ordinul menționat mai sus, sunt necesare următoarele documente:

 • cerere privind alocarea codului RI pentru situațiile de excepție. Pentru a descărca formularul accesați aici.
 • adeverinţa în original (conform modelului ISF), eliberată de către angajator (societate de asigurare sau societate de brokeraj în asigurări) prin care se atestă încadrarea în una din situațiie de excepție prevăzute de Ordinul ASF nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, la art.3 alin.2 lit.b) sau lit.c) sau, după caz, art.3 alin.3 lit.a); b) sau c). Model adeverinta.
 • copie după cartea de identitate/pașaport;
 • copie după dovada plăţii taxei de alocare a codului RI. 

 Documentele se depun personal sau se trimit prin curierat la sediul ISF din București, str. Popa Petre, nr. 24, sector 2.

 3. ÎN CÂT TIMP SE ELIBEREAZĂ ADEVERINȚA PRIVIND ALOCAREA CODULUI RI PENTRU  SITUAȚIA DE EXCEPȚIE?

După primirea documentelor de către ISF, în termen de  maxim10 zile de la data înregistrării cererii, se va elibera adeverința care va conține codul RI. Adeverința se va transmite prin poștă sau email, în funcție de opțiunea solicitantului.

 4. ÎN CAZUL RESPINGERII SOLICITĂRII SE RETURNEAZĂ TAXA ACHITATĂ PENTRU ALOCAREA CODULUI RI?

Taxa de alocare a codului RI nu se restituie în situația respingerii cererii de alocare a codului RI,  ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de situațiile de excepție din Ordinul ASF nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 5. CUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU ALOCAREA CODULUI RAF PE BAZA CODULUI RI ALOCAT DE ISF?

Codurile RI alocate de ISF vor fi raportate de către societățile de asigurare respectiv de către societățile de intermediere în asigurări, după caz, către Registrul Intermediarilor în asigurări, deschis și menținut de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmându-se procedura uzuală prevăzută de autoritate.

[sus] TAXE

Vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 01 noiembrie 2015, Institutul de Studii Financiare a devenit plătitor de taxă pe valoare adaugată (T.V.A.)

• Taxă de examinare pentru obținerea certificatului de calificare profesională/pregătire profesională continuă în domeniul asigurărilor: 250 lei/pers. (TVA inclus)
• Taxă reînscriere/ reexaminare pentru obținerea certificatului calificare profesională/pregătire profesională continuă în domeniul asigurărilor:300 lei/pers (TVA inclus)
• Taxă alocare cod RI (pentru situațiile de excepție): 100 lei/pers (TVA inclus)
• Taxă emitere duplicat certificat de absolvire: 100 lei/duplicat (TVA inclus)începând cu data de 22.01.2016

ANUNȚ IMPORTANT!

 Începand cu 1 aprilie 2016, taxele de examinarea se achită doar în contul ISF deschis la BRD, RO74BRDE445SV40806574450.

 1. Pentru facturarea taxelor încasate de către Institut și pentru întocmirea declarațiilor fiscale lunare, conform normelor Ministerului Finanțelor Publice, este necesar să poată fi identificat CNP/CUI-ul plătitorului pe extrasul de cont al BRD. În acest sens, este necesar ca persoanele fizice/juridice care achită taxa prin virament bancar menționeze CNP/CUI- ul în secțiunea: detalii plata. În caz contrar nu se va putea efectua facturarea corectă.  Validarea înscrierii la sesiunile de examinare se poate face doar dacă CNP/CUI-ul platitorului se regăsește pe extrasul de cont BRD, respectiv pe factura emisă de către ISF. Se recomandă ca plata taxei/taxelor de examinare să se realizeze în luna susținerii examenului, se vor evita plățile în avans.
 2. Pentru cazul în care plătitorul dorește să achite taxa de participare la o sesiune de examinare pentru un grup de candidați, acesta va efectua plata doar pentru candidații care urmează să participe la acea sesiunea de examinare și va anexa un tabel cu datele candidaților respectivi (inclusiv CNP-ul acestora).
 3. Persoanele care achită taxa în contul ISF, RO74BRDE445SV40806574450 prin casieria BRD, trebuie să solicite expres ofițerului bancar să completeze CNP-ul/CUI-ul  în secțiunea: detalii plata.

 


NERESTITUIREA/ RESTITUIREA TAXEI DE EXAMINARE:
1. Persoanele care s-au înscris la o sesiune de examinare dar nu s-au prezentat, pot solicita participarea la o altă sesiune de examinare, pe baza unei cereri de reînscriere și a unei copii după CI, după cum urmează:

 • fără plata unei taxe suplimentare, dacă solicită înscrierea în termen maxim de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită a examenului pentru care se face noua solicitare;  
 • fără plata unei taxe suplimentare, dacă candidatul nu a putut participa la o a doua sesiune de examinare din motive care nu îi sunt imputabile, cu condiția transmiterii unei copii a certificatului de concediu medical/de căsătorie/deces al unui membru al familiei sau după dovada că nu a putut lipsi de la locul de muncă;
 • cu plata unui taxe în cuantum de 50% din valoarea taxei de examinare, dacă se solicită înscrierea cu 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită a examenului imediat urmator, pentru care se face solicitarea;
 • cu plata taxei de reînscriere la examinare, dacă nu poate dovedi că nu a putut participa la a doua sesiune de examinare, din motive care nu i se pot imputa.

2. Persoanele care nu au putut participa la o sesiune de examinare ca urmare a anulării acesteia de către ISF, pot participa, fără a depune alte documente, la o altă sesiune de examinare. Candidații vor transmite o solicitare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data afișării informației privind anularea sesiunii de examinare, prin care vor preciza alegerea unei alte sesiuni de examinare. Solicitarea se va transmite pe adresa inscrieri@isfin.ro;
3. În cazul în care solicitantul nu se încadrează în criteriile de eligibilitate privind alocarea codului RI pentru situația de excepție, taxa nu se restituie.

Contravaloarea taxelor se achită în contul:

Fundația Institutul de Studii Financiare
CIF RO 25285051
Cod IBAN RO74 BRDE 445S V408 0657 4450
Banca BRD

Pe documentul de plată se va trece: Nume/Prenume, CNP sau CIF, după caz, precum și: tipul taxei respectiv denumirea furnizorului de programe educaționale, dacă este cazul.

Daca întrebarea dvs nu s-a regasit mai sus, va rugăm să ne contactați pe adresa office@isfin.ro.

 

 

Lansare numărul 5 al Revistei de Studii Financiare

Institutul de Studii Financiare a lansat numărul cinci al Revistei de Studii Financiare în cadrul Conferinței In...vezi tot

Revista de Studii Financiare

Lansare carte „Infracțiuni privind domeniul financiar-bancar”

În cadrul Conferinței Internaționale Digitalizare și Inovație: noi competențe în educația profesional...vezi tot

Tact

Școala de Vară ISF 2018

   Institutul de Studii Financiare (ISF) împreună cu PRBAR Academy au avut deosebita plăcere să ...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Compararea Canalelor de distribuție a asigurărilor: 5 direcții esențiale

  Canalele de distribuție din sectorul de asigurări sunt într-o continuă schimbare. Acest lucru nu este s...vezi tot

Ectranz

Generația GAP – știri, tendințe și cercetări

LOMA prezintă în numarul din mai al revistei, tendințe ale viitorului intr-o serie de articole interesante bazat...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și