Intrebări frecvente

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE CURSURI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE EVALUARI/EXAMINARI

INTREBARI FRECVENTE TAXE

 

 

[sus]CURSURI

1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isfin.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie pentru cel puțin 80% din durata programului de pregătire.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se plătește în contul ISF nr. RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, deschis la banca BRD.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

 • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
 • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3zile inainte de data inceperii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se obține în termen de maxim 10 zile de la data finalizării cursului.

7. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PROMOVEZ  CURSUL POT PARTICIPA LA REEXAMINARE?

În cazul în care o persoană care a susținut examinare la finalul unui curs și nu a obținut punctajul minim poate să se înscrie la o nouă sesiune de examinare contra unei taxe de 50 lei, făra a mai participa la curs.

[sus]EVALUARI /EXAMINARI

1.UNDE SE DEPUN DOCUMENTELE ÎN VEDEREA EXAMINĂRII ȘI CERTIFICĂRII PENTRU DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI?

 Documentele de înscriere sunt depuse/transmise prin curierat la sediul ISF sau scanate în format .pdf și salvate într-un singur document cu denumirea: CNP-ul candidatului și transmise pe e-mail la adresa: inscrieri@isfin.ro.

2.CÂND POT FI AFLATE LOCAȚIA ȘI ORA LA CARE ESTE PROGRAMATĂ FIECARE SESIUNE DE EXAMINARE?

ISF postează trimestrial pe site-ul său planificarea examinărilor la nivel național.

În vederea participării la o sesiune de examinare, pe site-ul www.isfin.ro în secțiunea Evaluări-Listă participanți, sunt publicate, cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data planificată a examinării, următoarele informații: locația și ora la care sunt programate persoanele validate în vederea susținerii examenului.

3.ÎN CÂT TIMP DE LA DATA SUSȚINERII EXAMENULUI SE VOR AFIȘA REZULTATELE?

Rezultatele se afișează pe site-ul www.isfin.ro  în secțiunea  Evaluări-Afișare rezultate,  în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la data susținerii examenului.

4. ÎN CE CONDIȚII SE POT DEPUNE CONTESTATII?

Candidatul declarat Respins, poate contesta rezultatul (în baza unor motive întemeiate) în termen de 2 zile lucrătoare, de la data afișării rezultatelor, prin completarea formularului tip de contestație.

Formularul tip de contestație se transmite pe adresa de e-mail: inscrieri@isfin.ro.

Contestația se soluționează în termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la data înregistrării la ISF.

Rezultatele contestațiilor se afișează pe site-ul www.isfin.ro, în secțiunea: https://isfin.ro/Evaluari/rezultate-contestatii.

În cazul în care candidatul depune cerere pentru vizualizarea testului, testul este vizualizat la sediul ISF, din țară sau din București, în prezența reprezentanților ISF, în termen maxim de 30 de zile de la data susținerii examenului.

5.CÂND POATE FI SOLICITATĂ ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE?

Până la eliberarea certificatului de absolvire, ISF poate elibera, la cererea candidatului, adeverința de absolvire. Adeverința se eliberează în termen maxim de 10 zile de la data promovării examenului. Adeverințele au o valabilitate de 3 luni de la data promovării examenului.

Absolventul transmite cererea pentru eliberarea adeverinței pe adresa: inscrieri@isfin.ro. 

Pentru a descărca modelul cererii pentru eliberarea adeverinței de absolvire click aici.   

6.CÂND SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL DE ABSOVIRE?

Persoanele care au promovat examenul primesc un certificat de absolvire, eliberat de ISF în termen maxim de 30 zile de la data promovării examenului.

Certificatele de absolvire:

 •  Se transmit candidaților prin  intermediul furnizorului de programe de pregatire profesională în asigurări și/sau reasigurări, dacă între cele două părți este încheiat un mandat  de împuternicire
 •  Se transmit candidaților prin serviciul de curierat (la solicitarea  expresă a candidatului printr-o adresă transmisă pe inscrieri@isfin.ro)
 •  Sunt ridicate personal de către candidați, în baza actului de identitate, valabil la data solicitării

Programul pentru eliberarea certificatelor de absolvire este de luni până vineri în intervalul orar  09:30-12:00.

6.ÎN CE SITUAȚIE POATE FI SOLICITAT UN DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE?

Duplicatul se eliberează la cerere în una din următoarele situații: pierdere, distrugere sau furtul certificatului de absolvire original.

7.CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNUI DUPLICAT ȘI UNDE TREBUIE DEPUSE?

Pentru eliberarea duplicatului solicitantul va depune/transmite prin poșta/prin serviciul de curierat la sediul ISF din Str.Popa Petre,  nr.24, sector 2, București următoarele documente:

 • cerere de eliberare a duplicatului precum și declarația pe propria răspundere a titularul actului privind motivul solicitării duplicatului. Pentru descărcarea cererii de eliberare a duplicatului click aici.
 • Copia actului de identitate, valabil la data solicitării;
 • copie conform cu originalul dupa certificatul de naștere/căsătorie, dacă este cazul;
 • dovada plății taxei de eliberare a duplicatului.

8.ÎN CÂT TIMP SE VA ELIBERA DUPLICATUL?  

Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la ISF a cererii solicitantului;

Duplicatele se eliberează sub semnătură titularului/împuternicitului, sau la solicitarea acestora se transmit prin curierat.

 

[sus] TAXE

Vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 01 noiembrie 2015, Institutul de Studii Financiare a devenit plătitor de taxă pe valoare adaugată (T.V.A.)

 • Taxă de examinare în vederea examinării și certificării pentru distribuitorii de asigurări și/sau reasigurări: 250 lei/pers. (TVA inclus)
 • Taxă reînscriere/reexaminare în vederea examinării și certificării pentru distribuitorii de asigurări și/sau reasigurări: 300 lei/pers (TVA inclus)
 • Taxă emitere duplicat certificat de absolvire: 100 lei/duplicat (TVA inclus)
 • Taxă pentru furnizarea  informațiilor, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, pentru care este necesară accesarea bazei de date a Institutul de Studii Financiare: 50 lei/pers (TVA inclus) 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 Începand cu 1 aprilie 2016, taxele de examinarea se achită doar în contul ISF deschis la BRD, RO74BRDE445SV40806574450.

 1. Pentru facturarea taxelor încasate de către Institut și pentru întocmirea declarațiilor fiscale lunare, conform normelor Ministerului Finanțelor Publice, este necesar să poată fi identificat CNP/CUI-ul plătitorului pe extrasul de cont al BRD. În acest sens, este necesar ca persoanele fizice/juridice care achită taxa prin virament bancar menționeze CNP/CUI- ul în secțiunea: detalii plata. În caz contrar nu se va putea efectua facturarea corectă.  Validarea înscrierii la sesiunile de examinare se poate face doar dacă CNP/CUI-ul platitorului se regăsește pe extrasul de cont BRD, respectiv pe factura emisă de către ISF. Se recomandă ca plata taxei/taxelor de examinare să se realizeze în luna susținerii examenului, se vor evita plățile în avans.
 2. Pentru cazul în care plătitorul dorește să achite taxa de participare la o sesiune de examinare pentru un grup de candidați, acesta va efectua plata doar pentru candidații care urmează să participe la acea sesiunea de examinare și va anexa un tabel cu datele candidaților respectivi (inclusiv CNP-ul acestora).
 3. Persoanele care achită taxa în contul ISF, RO74BRDE445SV40806574450 prin casieria BRD, trebuie să solicite expres ofițerului bancar să completeze CNP-ul/CUI-ul  în secțiunea: detalii plata.

 


NERESTITUIREA/ RESTITUIREA TAXEI DE EXAMINARE:
1. Persoanele care s-au înscris la o sesiune de examinare dar nu s-au prezentat, pot solicita participarea la o altă sesiune de examinare, pe baza unei cereri de reînscriere și a unei copii după CI, după cum urmează:

 • fără plata unei taxe suplimentare, dacă solicită înscrierea în termen maxim de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită a examenului pentru care se face noua solicitare;  
 • fără plata unei taxe suplimentare, dacă candidatul nu a putut participa la o a doua sesiune de examinare din motive care nu îi sunt imputabile, cu condiția transmiterii unei copii a certificatului de concediu medical/de căsătorie/deces al unui membru al familiei sau după dovada că nu a putut lipsi de la locul de muncă;
 • cu plata unui taxe în cuantum de 50% din valoarea taxei de examinare, dacă se solicită înscrierea cu 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită a examenului imediat urmator, pentru care se face solicitarea;
 • cu plata taxei de reînscriere la examinare, dacă nu poate dovedi că nu a putut participa la a doua sesiune de examinare, din motive care nu i se pot imputa.

2. Persoanele care nu au putut participa la o sesiune de examinare ca urmare a anulării acesteia de către ISF, pot participa, fără a depune alte documente, la o altă sesiune de examinare. Candidații vor transmite o solicitare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data afișării informației privind anularea sesiunii de examinare, prin care vor preciza alegerea unei alte sesiuni de examinare. Solicitarea se va transmite pe adresa inscrieri@isfin.ro;
3. În cazul în care solicitantul nu se încadrează în criteriile de eligibilitate privind alocarea codului RI pentru situația de excepție, taxa nu se restituie.

Contravaloarea taxelor se achită în contul:

Fundația Institutul de Studii Financiare
CIF RO 25285051
Cod IBAN RO74 BRDE 445S V408 0657 4450
Banca BRD

Pe documentul de plată se va trece: Nume/Prenume, CNP sau CIF, după caz, precum și: tipul taxei respectiv denumirea furnizorului de programe educaționale, dacă este cazul.

Daca întrebarea dvs nu s-a regasit mai sus, va rugăm să ne contactați pe adresa office@isfin.ro.

 

 

S-a publicat Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat și publicat Manualul Distribuito...vezi tot

Revista de Studii Financiare

Acțiune plantare - ediția a doua

ISF organizează vineri 29 martie 2019  a doua ediție a acțiunii de ecologizare a pădurilor, urmând astfel...vezi tot

Tact

COMUNICAT DE PRESA - CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE

Bucureşti 25 martie  2019   Digitalizarea, automatizarea şi inovaţia în serviciile financiare, dar ...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat Manualul Distribuitorului de Asig...vezi tot

Ectranz

Metodologia privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări

  În atenția distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări     În data de 13.03.2...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și