Curs Excel 2016 - Avansat (Business)

Bucuresti 22 Ianuarie 2019 - 05 Februarie 2019

Trainer: Dana-Maria Boldeanu

Detalii

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor intermediare şi avansate privind utilizarea practică a aplicaţiei Office - Microsoft Excel, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze în mod profesional cu instrumente de procesare şi de calcul tabelar.

Participanților la acest curs li se vor aloca 20 de puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru specialiștii constatare daune.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a specialiștilor constatare daune.

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor financiare (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) cu un nivel mediu de cunoştinţe în utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de modelare a problemelor economico-financiare prin calcul tabelar, utilizarea si aplicarea celor mai importante categorii de functii, auditare şi validare a datelor, de interogare şi sortare a bazelor de date, de sintetizare a informaţiei, de prezentare a acesteia în formă grafică, de simulare, optimizare şi previziune pe baza unor studii de caz adaptate domeniului financiar utilizând aplicaţia Microsoft Excel 2016. 

Tematica

Modulul 1: Facilităţi generale ale aplicaţiei Microsoft Excel şi noi caracteristici aduse de Excel 2016

Detaliere

- Exploatarea interfaţei Fluent de tip panglică (Ribbon)     

- Foaia de calcul: celule; câmpuri; adresarea relativă şi absolută a câmpurilor bidimensionale şi tridimensionale;

- Introducerea datelor; serii de date; introducerea formulelor simple şi matriceale; referinţa circulară;

- Tehnici de copiere a formulelor (inclusiv copierea formatelor, transpunerea datelor din câmpuri, conversia în valori);

- Imprimarea în Microsoft Excel (Instrumentul Page Break Preview, adăugarea de întreruperi de pagina, stabilirea zonei de imprimat, etc.);

- Studiu de caz final modul.

Modulul 2: Formatarea spaţiului de lucru pentru personalizarea datelor şi formatarea condiţională a rapoartelor financiare

Detaliere

- Formate personalizate (Custom) pentru datele numerice:

 • cu afisarea sau inhibarea zerourilor;
 • cu afişare de prefix sau sufix de tip şir de caracter pentru formate numerice (m, Kg, Tone, etc);
 • setarea culorii caracterelor;
 • repetitor de umplere a celulei, pentru valori numerice, in cazul utilizarii de rapoarte ce utilizeaza tabele fara caroiaj;
 • repetitor de umplere a celulei, pentru siruri de caractere, in cazul utilizarii de rapoarte ce utilizeaza tabele fara caroiaj;
 • cu afişarea completa a datei calendaristice;
 • cu format personalizat, cu operatori conditionali;
 • cu eliminarea anumitor tipuri de intrări în formatul generic;
 • cu format diferit in functie de natura intrarii pentru: numere pozitive, negative, zero, siruri de caractere

- Formatarea condiţională a rapoartelor financiare

 • evidentierea valorilor peste medie;
 • evidenţierea produselor de asigurare cu valori ale vanzarilor peste medie;
 • evidentierea datelor calendaristice (zilnice, saptamanale, lunare, ale lunii curente, anuale, ale anului curent, pe trimestre, semestre, etc)
 • evidentierea tendintelor de crestere, descrestere sau de stagnare a valorilor (vanzarilor);
 • evidentierea grafica a marimii valorice (prin bare proportionale cu marimea valorilor);

- Studiu de caz final modul.

Modulul 3: Calcul tabelar utilizând cele mai importante tipuri de funcţii (matematice, statistice, logice, cu date calendaristice şi ore, financiare, text, de consultare privind recuperarea informaţiilor conţinute de bazele de date) cu aplicaţii pe domeniul financiar-bancar

Detaliere

- Calcularea valorilor prin functii matematice:

 • simple;
 • calcularea valorilor prin functii matematice şi conditionale: Suma, Numarul, Media pentru:

-                     valori (vanzari) care indeplinesc o conditie

-                     valori pentru care pretul indeplineste o conditie;

 • Rotunjirea valorilor (constante sau reiesite din calcule):

-                     prin adaos sau lipsa la anumit numar de zecimale;

-                     prin adaos / lipsa la un numar de valori pozitionale;

-                     prin adaos / lipsa catre cel mai apropiat multiplu de rotunjire;

- Calcularea valorilor prin functii statistice:

 • Calcularea mediilor aritmetice, ponderate, geometrice, armonice, medianei;
 • Numararea elementelor dintr-o serie de date numai dacă toate elementele îndeplinesc o condiţie;
 • Calcularea coeficientului de corelatie între două variabile;
 • Identificarea valorii celei mai frecvente dintr-o serie de date;
 • Identificarea prin formatare conditionala a unei poziţii intr-o ierarhie (care a fost al n-lea cel mai mare / mic preţ ca marime dintr-o serie de date)
 • Punerea în evidenta (prin calcule şi/sau reprezentare grafică) a frecvenţei pe intervale valorice (chestionare, eşantioane, etc.)

- Calculul folosind operatori logici (Funcţiile logice IF, AND, OR, NOT, TRUE, FALSE)

- Abordarea logicii condiţionale simple şi cu condiţii imbricate (pe tranşe simple, cumulative, progresive / degresive);

- Calcule cu funcţi tip dată calendaristică şi oră

 • Specificarea elementelor de tip data calendaristică (zi, săptămână, lună, trimestru, semestru, an)
 • Calcule şi gestiune durată promoţii;
 • Calcule pentru scadenţe şi promoţii (cu zile bancare, diferenţa de zile)
 • Calcule cu fracţiuni din an;
 • Dobânzi la dată fixă;

- Calcule financiare (funcţii financiare):

 • calcule bazate pe anuităţi (valoare prezenta, valoare viitoare, mărimea plăţii, rata dobânzii)
 • întocmirea unui tablou de rambursare a unui împrumut
 • simularea mărimii plăţii prin variaţia numărului de perioade şi a ratei dobânzii

- Recuperarea informaţiilor conţinute de bazele de date, potrivit unei chei de consultare (funcţii de consultare/recuperare)

 • Recuperare simplă utilizand functiile de consultare: COLUMN, COLUMNS, ROW, ROWS, MATCH, INDEX, LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP;
 • Recuperare cu test de existenţă a cheii de consultare în baza de date; 

- Aplicarea funcţiilor de tip text în probleme cu coduri de produse, servicii şi elemente de tip şir de caractere;

- Studiu de caz final modul.


Modulul 4: Auditarea formulelor, verificarea conţinutului celulelor şi identificare tipurilor de erori

Detaliere

- Prezentarea toolbar-ului Formula Auditing

- Instrumentele de urmarire a erorilor si a formulelor (Watch Window şi Evaluate Formula)

- Verificarea conţinutului celulelor;

- Afişarea informaţiilor referitoare la celule sau câmpuri;

- Tipuri de erori întalnite în Excel;

- Studiu de caz final modul

 

Modulul 5: Sortarea datelor financiare

Detaliere

- Sortări personalizate (după mai mult de 3 coloane);

- Sortări pe orizontală;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 6: Validarea datelor financiare

Detaliere

- Validarea datelor prin verificarea introducerii in celule a unor datelor conforme cu realitatea sau cu respectarea regulilor de afacere din companie:

 • Intrări unice in celule (fără duplicate);
 • Intrări in celule cu verificarea unor condiţii îndeplinite de valorile din alte celule;
 • Intrări in celule, cu condiţionări de data calendaristica (date promoţii, vârsta, date calendaristice, etc);
 • Intrări in celule cu verificarea unui anumit format;
 • Intrări in celule cu liste derulante şi condiţionări (se alege din lista produsul “x”, numai dacă acesta aparţine unei clase de produse);

- Studiu de caz final modul.


Modulul 7: Filtrări automate şi complexe de afişare şi extragere a datelor financiare

Detaliere

- Filtre automate de afişare a datelor

- Filtre complexe de afişare şi extragere a datelor (Advanced Filter);

 • condiţionări: legate de anumite perioade calendaristice;
 • extragerea elementelor cu valoare unică: de exemplu, clienţii care au penalizări de întârziere la plată;
 • subinterogări: lista produselor vândute odată cu produsul X.

- Studiu de caz final modul


Modulul 8: Gestiunea bazelor de date – utilizarea funcţiilor agregat cu aplicabilitate în domeniul financiar

Detaliere

- Funcţii utilizate: DSUM, DPRODUCT, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET;

- Studiu de caz final modul


Modulul 9: Instrumente de asistare a deciziei în domeniul financiar  (I) - Generarea automată de rapoarte cu totaluri şi subtotaluri, tabele de ipoteze, sintetizări de date cu mai multe variabile

Detaliere

- Generarea automată de rapoarte cu totaluri intermediare şi total general;

- Vizualizarea ierarhizata a datelor agregate;

- Sintetizări de date cu mai multe variabile (What-if Analysis): scenarii şi tehnica valorii scop - Goal Seek

- Gestiunea si parametrarea elementelor de grupare;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 10: Instrumente de asistare a deciziei în domeniul financiar (II) - simulare, optimizare şi previziune pe domeniul financiar

Detaliere

- Scenarii de bugete;

- Negocierea unor valori optime prin tehnica valorii scop;

- Optimizări;

- Previziuni prin funcţii statistice de previziune (pentru una sau mai multe perioade);

- Previziuni prin grafice;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 11: Analiza multidimensională a datelor financiare prin tabela pivot şi consolidări

Detaliere

- Analiza multidimensională prin tabela pivot:

 • Sintetizări cu mai multe variabile;
 • Sintetizări de valori pe date calendaristice;
 • Generarea unui raport de sinteza care sa prezinte o analiza comparativa intre diferitele elemente funcţionale (sintetizări prin diferenţă sau raport, faţa de un element de referinţă , prin diferenţă faţă de un anumit an calendaristic, prin diferenţă faţă de un anumit element al bazei de date).
 • Extragerea datelor dintr-o sintetizare;

- Consolidarea datelor;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 12: Reprezentări grafice (I) standard pentru analiza datelor financiare – construirea si interpretarea unui grafic standard.

Detaliere

- Analiză grafică prin reprezentări standard (Charts):

 • Tipuri de grafice (grafice de evolutie, structura, simetrie, amplitudine, corelaţie, etc.);
 • Grafice cu sursă de date ce provine din sintetizări şi agregări de date;
 • Elementele unui grafic;
 • Orientarea graficelor;
 • Adăugarea şi ştergerea seriilor de date;
 • Reprezentări grafice mixte;
 • Reprezentări grafice ale corelaţiei dintre variabile;
 • Grafice de tip pivot.

- Studiu de caz final modul

 

Modulul 13: Reprezentări grafice (II) avansate pentru analiza datelor financiare (grafice de amplitudine de tip Gantt, distribuţia valorilor prin reprezentarea grafică de tip Gauss, etc.)

Detaliere

 • Reprezentarea evenimentelor (acţiunilor) în timp – diagrame de tip Gantt: (cu exemplificare pe gestiunea în timp a obiectivelor unui proiect de cercetare);
 • Reprezentarea amplitudinilor (care au la baza sintetizări – cu eventuale restricţii - ale unei baze de date: amplitudinea cursului EURO luând in considerare cursurile de schimb ale unor entităţi bancare);
 • Reprezentarea grafica a valorilor simetrice – prin piramida anilor (structura vânzărilor de produse de asigurare pe sexe şi pe grupe de vârstă);
 • Distribuţia valorilor prin reprezentarea grafică de tip Gauss;
 • Reprezentări grafice cu mărimi necomparabile (2 axe OY);
 • Grafice dinamice cu valori ajustabile prin simulare cu ajutorul controalelor de tip Spinner;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 14: Protejarea foilor de calcul şi a registrului de lucru

Detaliere

- Măsurile de securitate care au menirea de a preveni accesul neautorizat la datele dintr-o foaie de calcul sau dintr-un registru de lucru;

- Definirea unei parole la nivelul registrului de lucru;

- Studiu de caz final modul

 

Modul 15: Asistarea deciziei manageriale prin analiza datelor din multiple surse utilizând instrumentul PowerPivot

Detaliere

- Import/Export de Date din diverse surse;

- Instalarea add-in-ului PowerPivot;

- Modalităţi de utilizare a tehnologiei de modelare a datelor PowerPivot pentru a crea modele de date, a stabili relaţii, a crea ierarhiile şi agregările pe modelele generate;

- Studiu de caz final modul.

 

Metodă de predare:

Se va utiliza un suport de prezentare în format PowerPoint şi Microsoft Excel, precum fişiere de lucru suport, ca studii de caz specific în vederea exemplificării facilităţilor prezentate în Microsoft Excel 2016 pentru cursanţii programului.

Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Durata/Perioada

Durata programului va fi de 15 ore.

Seria 1:

22.01.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

29.01.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

31.01.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

06.02.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

07.02.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

 

Seria 2:

23.01.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

30.01.2019 (Între orele: 13.00-16.00)

01.02.2019 (Între orele: 09.00-12.00)

06.02.2019 (Între orele: 09.00-12.00)

07.02.2019 (Între orele: 09.00-12.00)

Investiție

Investiția pentru acest program este de 400 lei/participant + TVA.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.

 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și