Master

Programul de master Tehnici Actuariale (TACT) este organizat în parteneriat de ASE București și Institutul de Studii Financiare - parteneriat ce asigură o combinație de activități didactice și practice pentru cei care sunt interesați să lucreze în domeniul actuariatului. Invitații speciali sunt actuari și/sau manageri de risc cu experiență, din piața românească sau din piața internațională.  Programul se bucură de participarea ca și lectori a unor membri din cadrul Asociației Române de Actuariat.

Programul este modular, în fiecare semestru din cele patru de studiu, desfășurându-se 5 module, finalizate cu evaluare scrisă. Programul beneficiază de suportul companiilor de asigurări în ce privește primirea în stagii de practică a masteranzilor din anul II precum și de oferte de joburi avantajoase atât pentru participanții care lucrează în domeniu, dar și pentru cei care nu fac încă parte din acest domeniu.

TACT a fost fondat în anul 2005 și se bucură până în acest moment de 13 serii organizate, totalizând un număr de 433 de participanți.

Beneficiile acestui program sunt:

 • Abilitatea de a dezvolta competenţele necesare în urmarea unei cariere de actuar
 • Obținerea unei calificări profesionale cu recunoaștere internatională, cu perspective de carieră impresionante
 • Dezvoltarea cunoștiințelor necesare pentru gestionarea cantitativă a risculor de pe piaţa serviciilor financiare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați site-ul programului de master TACT.ASE.RO

Semestrul 1
 • Economie cantitativă

conf.univ.dr. CRISTESCU Amalia Florina

1.Teorii și modele economice. Analiza evoluțiilor economice recente
2.Analiza comportamentului consumatorilor. Utilitatea economică. Curbe de indiferennță. Cererea. Elasticitatea cererii.
3.Analiza comportamentului firmelor. Funcția de producție. Costurile de producție. Profitul. Oferta. Elasticitatea  ofertei.
4. Analiza piețelor. Concurența perfectă vs. concurența imperfectă. Maximizarea profitului.
5. Analiza relațiilor dintre politicile economice, piețe și firme. Globalizarea și activitățile economice multinaționale. Modele macroeconomice pe blocuri funcționale.
6. Echilibrul macropiețelor și propagarea șocurilor macroeconomice. Eficiența politicilor macroeconomice. Politica fiscal-bugetară. Politica monetară.  Mixul de politici economice.  Influențe asupra pieței asigurărilor.
7.Echilibrul balanței de plăți. Managementul cursului de  schimb. Importanța comerțului internațional. Modelul IS-LM-BP.

 • Instituții și produse de asigurări

conf.univ.dr. NAGHI Laura Elly

1.Piața asigurărilor – instituții, principali actori
2.Caracteristici generale ale asigurărilor. Clasificare a principalelor produse
3.Asigurari de viata
4.Diferența între raportări în funcție de scop (prudențial, fiscal, transparență). Diferența între IFRS și raportările statutare. Tipuri de entități financiare care aplică IFRS și în ce scop. IFRS 4 – Contracte de asigurări (Obiective, arie de aplicabilitate, recunoaştere, evaluare politici contabile, prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare)
5.IFRS 5 – Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte (Obiective, arie de aplicabilitate, recunoaştere, evaluare politici contabile, prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare); IFRS 9 – Instrumentele financiare
6.Analiza raportarilor generate de Solvency II
7.Analiza raportări prudențiale și statutare pentru companii de asigurari

 • Indicatori ai raportărilor financiare
 • Matematici financiare

conf.univ.dr. MIRCEA Iulian

1. Curs introductiv: Obiectivele disciplinei si competentele dobandite ca rezultat al invatarii. Precizarea metodelor si a instrumentelor de lucru, precum si a cerintelor si standardelor de evaluare  formativa pe parcursul studiului si de evaluare finala.
Teoria ratelor de dobândă: modele cashflow, valoarea în timp a banilor, discount,  dobânda instantanee, valuare actuală, rata reală şi rata monetară, acumulare, dobândă simplă, dobândă compusă, elementele dobânzii, capitaluri echivalente, operaţiuni de scontare.     
2. Ecuaţia de valuare şi aplicaţiile sale: exemple de ecuaţii cu plăţi certe, aplicarea la rambursarea împrumuturilor, calcularea preţului sau a randamentului de exploatare şi de răscumpărare a unei obligaţiuni
3. Evaluarea acțiunilor, calculul randamentului unei acțiuni. Evaluarea proiectelor, calcularea valorii actualizate nete, calcularea ratei interne de rentabilitate. Ipotezele piețelor eficiente; Teoria alegerii raționale; Funcții de utilitate; Compararea oportunităților de investiții.    
4.   Proprietățile măsurilor de risc. Varianța returnului, Valoarea la risc (VaR), TvaR.  Contracte forward, rate forward, preţuri forward, măsura forward neutră. Tratarea incertitudinii. Mulţimi vagi.
5.  Modelarea dinamicii ratei de dobândă;  modele stochastice pentru rentabilitatea investițiilor,  model de rată a dobânzii stochastice.  Modele stochastice pentru veniturile din investiţii.       
6.  Evaluarea opţiunilor şi arbitrajul; Limita inferioară şi superioară a preţului unei opţiuni; Evaluarea opţiunilor europene şi americane; Modelul binomial și modelul Black-Scholes.
7. Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix; Obligaţiuni zero-cupon; Evaluarea opţiunilor call emise pe obligaţiuni zero-cupon; Managementul activelor financiare.    

 •  Statistică actuarială
prof.univ.dr. IFTIMIE Bogdan
 
1.Noțiuni elementare de Teoria Probabilităților. Variabile aleatoare, funcția de repartiție a unei variabile aleatoare. Repartiții clasice de tip discret.
2.Funcția de densitate de repartitie. Repartitii clasice continue.
3.Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: momente inițiale și centrate. Media, mediana, modul, varianta, asimetria și excesul. Proprietăți. Cuantilele repartițiilor.
4.Medii condiționate. Repartiția exces mediu în raport cu un anumit nivel de pierdere și excesul mediu. Repartiția cenzurată la stânga și shiftată. Variabila pierdere limitată. Variabile mixate.
5.Momentele inițiale și centrate pentru vectori aleatori bidimensionali. Covarianta și coeficientul de corelație a două variabile aleatoare. Repartiția sumei a două variabile aleatoare independente determinata ca și convoluția funcțiilor de probabilitate/densităților de repartiție.
6.Legea numerelor mari. Teorema limită centrală. Aplicații la portofolii mari pentru care pierderile se modelează cu ajutorul unor variabile aleatoare i.i.d..
7.Variabile de pierdere asociate contractelor cu franșiza deductibilă, franșiza nedeductibilă, cu pierdere limitată, cu cedare în reasigurare. Determinarea în fiecare caz a repartiției pierderii suferite de societate și a pierderii medii.
8.Clasa (a, b, 0). Modele compuse de frecvență. Formula recursiva a lui Panjer pentru clasa (a, b, 0). Modele agregate de pierdere. Metoda recursivă.
9.Funcții copula. Caracterizarea funcției de repartiție a unui vector aleator multidimensional cu ajutorul repartițiilor marginale și a unei funcții copula. Teorema lui Sklar. Măsuri de dependentă ale cozii superioare. Copule Gaussiene. Copule Arhimediene.
10.Introducere în Teoria Valorilor Extreme. Repartițiile Valorilor Extreme: Gumbel, Frechet, Weibull. Teorema Fisher-Tippett. Metoda Block Maxima. Repartitiile Pareto Generalizate. Teorema Balkema-de Haan-Pickands.
11.Selecții din populații statistice oarecare și repartiții de selecție. Repartiția asimptotică a mediei de selecție. Repartiția statisticii t pentru selecții dintr-o repartiție normală. Repartiția F pentru raportul variantelor de selecție provenind din selecții independente dintr-o populație normală. Proprietăți ale estimătorilor punctuali.
12.Metode de estimare punctuală: Metoda momentelor și metoda verosimilității maxime. Repartiția asimptotică a estimatorilor obținuți prin metoda verosimilității maxime.
13.Intervale de încredere pentru un parametru necunoscut a unei populații statistice construite pe baza unei selecții aleatoare. Intervale de încredere pentru media și varianta unei populații normale. Intervale de încredere pentru parametrul p a unei repartiții binomiale și pentru media unei repartiții Poisson, incluzând și aproximarea cu repartiția normală. Intervale de încredere pentru diferența mediilor a două populații normale independente.
14.Verificarea ipotezelor statistice. Noțiuni generale: Ipotezele nulă și alternativa, erorile de tipul I și II, regiune critică, nivel de semnificație, p-value. Teste statistice pentru populații normale, binomiale și respectiv Poisson. Teste de concordanță statistică: Testul Hi Patrat și testul Kolmogorov-Smirnov.


 Semestrul 2

 • Analiza datelor și regresii

conf. univ. dr. COVRIG Mihaela

1.Prezentarea de metode adecvate pentru efectuarea de analize exploratorii asupra seriilor univariate și bivariate de date statistice.
2.Prezentarea Analizei în Componente Principale ca metodă de reducere a dimensiunii.
3.Modelul de regresie liniară simplă.
4.Modele liniare generalizate.
5.Metode de estimare a distribuției duratei de viață.
6.Graduare: tehnici și teste; aplicații pe tabele de mortalitate. Modele de estimare a mortalității: modelul Lee-Carter.

 • Simulări statistice

Prof. FULGA Cristinca

1.Generating Random Numbers and Random Variables
2.Foundations of Monte Carlo Simulations
3.Statistical Analysis of Simulated Data. Statistical Validation Techniques
4.Simulation of Discrete-Events Systems
5.Simulating Financial and Actuarial Models

 •  Principiile modelării
 • Reglementările aplicabile în asigurări
 • Serii de timp

Lect. univ. dr. SOLOMON Ovidiu

1.Operatorul de decalaj, operatorul de diferenţă şi rădăcini ale ecuaţiei caracteristice ale unei serii de timp. Filtru liniar.
2.Modele staţionare liniare pentru analiza seriilor de timp.
3.Modele de medie mobilă (MA).
4.Modele autotegresive (AR) şi modele de medie mobilă autoregresive (ARMA).
5.Prognoze deterministe pe baza datelor serii de timp, folosind modele de medie mobilă, aplicând tehnici de netezire şi ajustarea sezonală când este potrivită.
6.Aplicaţie a unui model de serii de timp pentru variabile economice.  
7.Criterii pentru selectarea modelelor şi teste asupra reziduurilor unei serii de timp.
8.Modele nestaţionare pentru analiza seriilor de timp.
9.Modele ARIMA. Metodologia Box-Jenkins.
10.Serii de timp cointegrate. Metodologia Engle-Granger.
11.Modelul autoregresiv multivariat. Modele neliniare pentru serii de timp nestaţionare.
12.Mersul aleator discret şi mersul aleator cu creştere normal distribuită, cu şi fără tendinţă.
13.Serii de timp univariate cu proprietatea Markov.

 

 

Semestrul 1

1.    Principiile administrării portofoliilor

2.    Matematici actuariale în asigurările non-viață

3.    Matematici actuariale în asigurări de viață

4.    Procese stocastice

5.    Raportări actuariale

 

Semestrul 2

1.    Metode cantitative în managementul riscului

2.    Seminar Științific

3.    Practică de specialitate

4.    Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Admitere sesiune 2018-2020

Admiterea se desfășoară în ASE în perioada 6-8 septembrie și 10-11 septembrie (între orele 09.00-14.00).

Admiterea se face în baza unei probe scrise sub formă de test grilă. Punctajul în baza căruia vor fi evaluați canditații se va obține din rezultatele de la testul-grilă şi media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, calculat conform metodologiei anuale de admitere în ASE.

Pentru multe detalii și informații suplimentare referitoare la admitere, vă rugăm să accesați în mod curent pagina ASE de admitere la master.

Broșura programului de master TACT poate fi vizualizată aici.

Echipa de management:

director program - conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI, mailto: laura.naghi@fin.ase.ro

director adjunct - prof.univ.dr. Bogdan IFTIMIE, mailto: iftimieb@csie.ase.ro

secretariat tehnic

Mariana Eftimie, mailto: secretariat@fin.ase.ro 

secretariat ISF

Alexandra Darmaz-Guzun, mailto: master@isfin.ro

 

Informatii contact

Adresă:  Academia de Studii Economice din București,

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori,

Str. Mihail Moxa, nr 5-7, Sector 1, Bucuresti cod 010961.

Telefon: 021.319.19.01 int.565

Email: secretariat@fin.ase.ro

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE ORGANIZATE LA SALĂ

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE ORGANIZATE LA SALĂ   Vă informăm că, pentru a asigura posibilitat...vezi tot

Revista de Studii Financiare

IMPORTANT-CREDITE ANUALE DISTRIBUITORI DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

În vederea simplificării procesului de validare și alocare a creditelor anuale de pregătire profesională conti...vezi tot

Tact

Examinare online - Extinderea perioadei

ANUNT IMPORTANT   Institutul de Studii Financiare va informeaza ca examenele online pentru pregatirea continua a ...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Institutul de Studii Financiare a devenit membru afiliat al OECD/INFE

  Institutul de Studii Financiare a devenit membru afiliat al OECD/INFE (Rețeaua Internațională pentru Educa...vezi tot

Ectranz

Principalele declarații la conferința "Asigurările auto și siguranța în trafic în era digitală"

     Cea de-a doua editie a  Conferintei nationale  organizate de   Biroul Asigura...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și